Skolans historia

I januari 2000 gav biträdande rektor på Västerorts vuxengymnasium en grupp lärare i uppdrag att ta fram en ny organisation för ett delkurssystem för den grundläggande vuxenutbildningen i Sfi på skolan. Utarbetandet av delkurssystemet tog avstamp i ett delkurssystem på Komvux.

Eftersom det språkliga ”spannet” var så kort på Komvux bestod deras delkurssystem av delkurser på ungefär samma språkliga nivå och med ungefär samma svårighetsgrad. Här kunde eleverna själva välja sina delkurser genom att boka in sig på listor vid delkursbytena. När en lista var fullbokad var gruppen klar. Det nya delkurssystemet skulle spänna över ett betydligt större språkligt spann och därför krävdes att delkurserna skulle delas in i olika språkliga nivåer.

Detta innebar att man även måste hitta ett nytt sätt för effektiv schemaläggning vid delkursbytena. Övriga krav på den nya organisationen var att;
• underlätta individualisering
• möjliggöra individuell studietakt
• ha flexibel intagning utan att störa studierna
• ha tydliga delmål och kursinnehåll som både lärare och elever känner till
• öka elevinflytandet och elevansvaret över studierna
• ha handledning och elevansvar inbyggt i organisationen
• ha en helhetssyn på språkinlärningen på skolan. ”Hela språket processas hela tiden”.

Förslaget från organisationsgruppen blev ett nytt delkurssystem med olika språkliga nivåer för den grundläggande vuxenutbildningen i Sfi. Schemaläggningen skulle lösas genom att man, i stället för manuell schemaläggning, skulle använde datorer och utveckla en ny Excelfil för detta. Befintliga schemaläggningsprogram som Novaschem kunde inte hantera själva omgrupperingsprocessen. Delkurssystemet sjösattes dock aldrig inom grundläggande vuxenutbildning eftersom verksamheten privatiserades och den grundläggande vuxenutbildningen inom Västerorts vuxengymnasium lades ned höstterminen 2000.

I slutet av höstterminen 2000 besökte 4 lärare dåvarande gymnasiechef Per Engback för att presentera den organisation som utarbetats för Sfi. Detta eftersom de fått veta att ungdomsgymnasiet vårterminen 2001 skulle sjösätta en intagningsorganisation med krav att klara kontinuerlig mottagning av invandrarungdomar i åldrarna 16 – 20 år. Per Engback tyckte att delkurssystemet skulle passa mycket väl för detta och det beslutades att vi skulle få uppdraget. Kurserna anpassades snabbt till det nya elevunderlaget. Ett delkurssystem med 7 olika språknivåer anpassat för gymnasieungdomar utarbetades. Varje vårtermin har kurser och organisation sedan dess utvärderats för att sedan förbättras och omarbetas under höstterminen. Detta innebär att det totalt sett skett en rejäl omarbetning av ursprungsförslaget sedan starten 2001. Detta för att ständigt anpassa delkurssystemet till den nya situation som råder för tillfället. Den största enskilda förändringen under denna tid är förmodligen utvecklandet av ett databaserat språktest som används för intestning av elever till Språkintroduktionsprogrammet i staden. Detta test ökar precisionen i gruppering och placering av dessa elever. Dessutom ger bedömningsskalan (CEFR-skalan) i testet en gemensam referensram avseende bedömning i ämnet SVA i staden. Det databaserade testet har även börjat användas i andra städer, t.ex. Göteborg, Örebro, Norrköping och Gävle.

Från starten vårterminen 2001 kom skolan att heta IVIK-slussen och vara en filial till Fogelströmska gymnasiet. När Fogelströmska gymnasiet lades ned 30 juni 2005 blev IVIK-slussen egen skola från 1 juli 2005 och fick namnet IVIK-gymnasiet. Efter gymnasiereformen 2011 och det nya språkintroduktionsprogrammet försvann förkortningen IVIK från gymnasieskolans terminologi och namnet IVIK-gymnasiet hade därmed ingen relevans. Skolan bytte då namn till Sprintgymnasiet.

Dela:
Kategorier: