Vårt delkurssystem

Liljeholmens gymnasiums övergripande målsättning är att skapa förutsättningar för en individuellt anpassad undervisning till innehåll, sätt och studietakt.

Vi har en studieorganisation, där vi så långt som möjligt försöker ta hänsyn till elevens förutsättningar, behov och önskemål. Våra elever har en mycket skiftande bakgrund vad gäller bland annat språk, studier, social situation. Därför har vi organiserat vår utbildning i form av ett delkurssystem som innebär att eleven var sjätte vecka kan välja olika kursinnehåll, sätt att studera och studietakt.

Grundtanken med delkurssystemet är att eleven alltid ska undervisas i en grupp som motsvarar elevens behov av stöd och utmaningar. Eleven går i en basgrupp hela sin studietid och kontinuerligt var 6:e vecka väljer delkurser utifrån sina förutsättningar och behov.

Ämnesinnehållet i våra delkurser baseras på Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011).

Delkursernas innehåll och mål är konstuerade efter vår tolkning av Europarådets CEFR-skala (Common European Framework for Reference).

Skolan kan utfärda betyg i svenska som andraspråk, engelska och matematik för åk 9.

Dela: